Governance Code Cultuur

De Bibliotheek Wijchen onderschrijft de Governance Code Cultuur.

Omschrijving van de organisatie van de Bibliotheek Wijchen

De Bibliotheek Wijchen is een zelfstandige basisbibliotheek in een werkgebied van ruim 41.000 inwoners en verzorgt het bibliotheekwerk in Wijchen. De gemeente verleent hiervoor een jaarlijkse subsidie op basis van een budgetovereenkomst. De totale exploitatie bedroeg in 2023 € 1.334.169,00.

De Bibliotheek Wijchen voert de dienstverlening uit vanuit een hoofdvestiging in Wijchen en een servicepunt in Bergharen.

Voor de uitvoering van deze taken bestaat het team in 2023 uit 14 vaste medewerkers (10,5 fte), 85 vrijwilligers en mensen voor re-integratie en dagbesteding o.l.v. van één directeur-bestuurder (1 fte).

De Raad van Toezicht werkt volgens de Code Governance Cultuur en bestaat uit een oneven aantal leden van tenminste drie en ten hoogste zeven leden met een voorkeur voor een Raad van Toezicht met vijf leden die tezamen een afspiegeling van de lokale samenleving vormen. Het betreft een onbezoldigde bestuursfunctie.

Missie

Wij stimuleren en helpen mensen hun talenten te ontplooien en zo optimaal te kunnen deelnemen aan de samenleving. De bibliotheek: maak(t) je wereld groter en …rijker.

Visie

De visie is opgenomen in het beleidsplan 2021-2024 “Succes boeken"

 

Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht

Taken en bevoegdheden zijn in de statuten en reglement Raad van Toezicht vastgelegd.

Een lid van de Raad van Toezicht voor de Bibliotheek Wijchen, heeft kennis en ervaring op strategisch en bestuurlijk niveau in de financiële-, non-profit- of
onderwijsbranche.

De Raad van Toezicht (RvT) is het orgaan dat toezicht houdt op de strategische lijnen van de bibliotheek. De RvT heeft een proactieve houding, houdt de
directeur-bestuurder scherp, staat deze met raad terzijde, fungeert als klankbord en houdt toezicht op de sturing van de organisatie. De RvT keurt de door de directeur-bestuurder opgestelde begroting, jaarrekening en de strategische beleidsstukken goed.

De leden van de RvT dragen deze verantwoordelijkheden gezamenlijk. Zij doen dit in een positieve omgeving, willen van elkaar leren en vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan een betere en meer inclusieve samenleving.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en komt vier tot zes keer per jaar bijeen voor een reguliere vergadering. Optioneel nemen leden deel aan andere activiteiten waaronder bijvoorbeeld de auditcommissie, de remuneratie- of themacommissie.
Tweemaal per jaar neemt een delegatie van de RvT deel aan een overleg met de Personeelsvertegenwoordiging en aan het bestuurlijk overleg met de gemeente Wijchen. Leden va de RvT worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen daarna voor één periode herbenoemd worden.

Profiel

Leden van de RvT van de Bibliotheek Wijchen:

  • beschikken over analytisch en kritisch denkvermogen op WO/HBO-niveau;
  • voelen zich betrokken bij de informatieve, educatieve en culturele doelstelling van het bibliotheekwerk;
  • zijn integer en onafhankelijk, ook tegenover de mede-toezichthouders;
  • zijn woonachtig of werkzaam in de gemeente Wijchen en hebben een relevant netwerk;
  • hebben voldoende tijd om hun toezichthoudende rol uit te voeren;
  • wonen en/of werken in de gemeente Wijchen.

De bibliotheek werkt aan een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet. Een wereld waarin we elkaar verstaan en begrijpen en waarin ieder mens zich kan ontwikkelen om volwaardig mee te doen in onze samenleving.

Daarbij is een lid van de RvT:

  • teamspeler: vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen en op een specifiek aandachtsgebied klankbord te zijn voor de directeur-bestuurder;
  • rolvast: gevoel voor de grenzen tussen toezichthouden en besturen. Heeft inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen RvT en directeur-bestuurder en is bekend met de issues van cultural governance;
  • communicatief: in staat om specifieke onderwerpen uit het eigen aandachtsgebied op een heldere manier uit te leggen aan de overige leden van de RvT;
  • ambassadeur: draagt de visie en missie van de bibliotheek uit, enthousiasmeert anderen om gebruik te maken, deel te nemen en bij te dragen aan de dienstverlening van de bibliotheek.

 Er wordt gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen.

Samenstelling Raad van Toezicht

Omvang
De Raad van Toezicht bestaat uit een oneven aantal leden van tenminste drie en ten hoogste zeven leden die tezamen een afspiegeling van de lokale samenleving vormen. Voorkeur voor een Raad van Toezicht met 5 leden.

Taakverdeling:
DB/voorzitter
DB/secretaris
DB/penningmeester
Maximaal 4 x AB algemeen lid

Kennisgebieden individueel:
1. Culturele en sociaal maatschappelijk.
2. Financiën/economie, bij voorkeur uit profitorganisatie.
3. Management- en organisatiekennis en ervaring er mee, bij voorkeur in non-profitorganisatie.
4. Politiek-bestuurlijke kennis van en netwerk in Wijchen.
5. Voorzitterservaring
6. Politiek-bestuurlijke kennis van en netwerk in Wijchen.
7. Voorzitterservaring


 

Naam - M/V Taak Geboortejaar Aftredend
Leonie Moolenaar / V Voorzitter 1976 01/01/2026 niet herkiesbaar
Stijn Kuijpers / M Penningmeester 1981 03/10/2006 niet herkiesbaar
Hans van Haeren / M Algemeen lid 1953 01/01/2027 herkiesbaar
Judith van der Horst / V Algemeen lid 1974 01/01/2027 herkiesbaar
Michiel Heijmans / M Algemeen lid 1974 01/11/2024 niet herkiesbaar

Resultaten van de Bibliotheek Wijchen

Onze resultaten:

Productenboek Resultaten

Jaarrekening met accountantsverklaring