Gebruiksvoorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedereen die de publieksruimte van Stichting de Bibliotheek Wijchen betreedt.

1 OPENINGSTIJDEN

De openingstijden van de Bibliotheek Wijchen staan vermeld op www.bibliotheek-wijchen.nl.

2 LIDMAATSCHAP

Bij inschrijving als lid van de Bibliotheek Wijchen dient u zich met een geldig legitimatiebewijs te legitimeren. De lenerspas kan gebruikt worden bij elke vestiging van de Bibliotheek Wijchen. Betaling van het abonnement geschiedt bij inschrijving via de betaalautomaat met uw betaalpas of via een doorlopende machtiging. Verlengen van het abonnement kan via de betaalautomaat met uw bankpas, via "mijn bibliotheek" met iDeal of doorlopende machtiging. Indien het abonnement niet schriftelijk vóór de vervaldatum is opgezegd, wordt het automatisch voor een zelfde periode verlengd. Restitutie van betaalde contributie vindt alleen plaats op verzoek en binnen de voorwaarden van de Wet van Dam. Het lenerspasje is strikt persoonlijk en blijft eigendom van de Bibliotheek Wijchen. De houder van het abonnement of diens wettelijke vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn/haar pasje wordt gemaakt. Het is niet toegestaan de media aan derden beschikbaar te stellen. Bij verlies, diefstal of beschadiging is het aan te raden direct de Bibliotheek Wijchen te waarschuwen. De Bibliotheek Wijchen kan dan onmiddellijk uw abonnement blokkeren, zodat geen misbruik van uw lenerspasje gemaakt kan worden. U dient zich dan opnieuw te laten inschrijven op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. De kosten voor het verstrekken van dit duplicaat bedragen € 5,-. Directeur-bestuurder kan alle tarieven, wanneer zij dit nodig acht, wijzigen. Ouders/verzorgers of hun wettelijke vertegenwoordiger zijn verantwoordelijk voor wat hun kinderen/pupillen lenen. Ouders/verzorgers of hun wettelijke vertegenwoordiger zijn aansprakelijk voor de door hun kinderen/pupillen van de Bibliotheek Wijchen geleende materialen.

3 RESERVEREN VAN MATERIALEN

Het reserveren van materialen uit de catalogus van de Bibliotheek Wijchen of Gelderse Samenwerkende Bibliotheken is gratis. Andere materialen kunnen tegen betaling van € 3,00 per itemte leen worden gevraagd. Wanneer de gereserveerde materialen beschikbaar komen ontvangt de lener hiervan bericht. Na ontvangst van dit bericht dienen de media binnen 7 dagen geleend te worden. Indien dat niet het geval is wordt de reservering geannuleerd.

4 BESCHADIGING EN ZOEKRAKEN

Bij ontvangst van het boek, tijdschrift,dvd of andere media dient de lener zich te overtuigen van de goede staat hiervan. De lener is aansprakelijk voor iedere beschadiging en verontreiniging die bij het terugbezorgen wordt geconstateerd. De daarvoor gevraagde vergoeding is men verplicht te betalen. De Bibliotheek Wijchen aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitlening van computersoftware, dvd’s en andere media. Dit houdt onder meer in dat de Bibliotheek Wijchen niet aansprakelijk gesteld kan worden bij verminderd functioneren van de software van leners, noch bij elk andere verandering van de software als gevolg van het lenen van software uit de Bibliotheek Wijchen. Dit betekent ook dat indien een computer- dan wel dvd-speler van de lener beschadigd raakt als (vermeend) gevolg van het lenen van de software, dvd’s dan wel andere media, de Bibliotheek Wijchen onder geen enkele voorwaarde gehouden is tot vergoeding van de geleden schade. Voor zoekgeraakte en/of beschadigde materialen moet de waarde van het geleende vergoed worden. De lener ontvangt hiervoor een nota, welke binnen drie weken na ontvangst voldaan dient te worden. De Bibliotheek Wijchen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.

5 MEDIA NIET BESTEMD VOOR UITLENING

Nieuwe tijdschriften en kranten worden niet uitgeleend. Deze media zijn slechts ter inzage.

6 INTERNETTEN WIFI

Het is mogelijk om in de Bibliotheek Wijchen gratis gebruik te maken van Internet. Een ieder die gebruik maakt van Internet dient zich te houden aan de gedragsregels die gelden in de bibliotheek en onder andere bij de Internet-PC’s ter inzage liggen. Daarnaast is het mogelijk op eigen apparatuur gebruik te maken van Internet via wifi. Hiervoor moet eerst akkoord worden gegaan met de voorwaarden.

7 OPGAVE ADRESWIJZIGING

Adreswijzigingen moeten zo spoedig mogelijk worden doorgegeven aan de ledenadministratie. Dit kan schriftelijk, telefonisch of per mail via info@bibliotheek-wijchen.nl. Eventuele consequenties als gevolg van het niet tijdig melden van een adreswijziging zijn geheel voor rekening en risico van de lener.

8 WEIGERING VAN UITLENING

De directeur-bestuurder of diegene die hiervoor in de plaats treedt is bevoegd de uitlening van materialen te weigeren. Deze weigering wordt per brief medegedeeld.

9 UITSLUITING VAN LEDEN

Bij herhaalde overtreding van de bepalingen van dit reglement of de gedragsregels, dan wel in geval van wanordelijk gedrag kan het lid of de bezoeker de toegang tot de Bibliotheek Wijchen worden ontzegd. Deze uitsluiting geschiedt bij brief door het Bestuurof directie. In geval geen adres bekend is van een bezoeker wordt de toegang mondeling ontzegd.

10 GEHEIMHOUDING

De werknemer van de Bibliotheek Wijchen is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem/haar in zijn/haar functie ter kennis is gekomen, voor zover die verplichting uit de aard der zaak volgt of hem/haar uitdrukkelijk is opgelegd.

11 PRIVACYREGLEMENT

Stichting de Bibliotheek Wijchen heeft een privacyreglement voor de lener. Dit is ter inzage op de site.

12 WENSEN

Wij verzoeken u uw wensen via email of een via eendaarvoor bestemd formulier dat op de balie ligt bij de Bibliotheek Wijchen kenbaar te maken.

13 KLACHTEN

Indien een bibliotheeklid klachten heeft wordt hij/zij verzocht deze ter kennis van de directie te brengen. Mocht hij/zij van mening zijn dat er onvoldoende op wordt gereageerd, dan bestaat de mogelijkheid om schriftelijk de directeur-bestuurder van de Bibliotheek Wijchen in te schakelen. De directeur-bestuurder zal de klacht onderzoeken en zo spoedig mogelijk in een vergadering van de Raad van Toezicht ter discussie stellen. Na de betreffende discussie brengt de directeur-bestuurder het bibliotheeklid schriftelijk van de beslissing van de Raad van Toezicht op de hoogte.

14 SLOTBEPALING

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Toezicht van de Stichting de Bibliotheek Wijchen.

Wijchen, 1 juni 2023

Directeur-bestuurder